TRENER PERSONALNY

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • uczące się i niepracujące.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie obejmuje 84 godziny, w tym 24 godzin teorii i 60 godzin praktyki. Kurs realizowany w Piasecznie w RH FITNESS Studio Treningu Personalnego.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Plan Szkolenia:

Teoria  (24 godz)

– Wprowadzenie  i omówienie kursu

– Definicja i rola trenera personalnego

– Psychologia w treningu personalnym

– Anatomia i Fizjologia

– Wywiad z klientem- ocena zdrowia

– Test sprawności fizycznej klienta

– Bezpieczeństwo klienta na treningu

– Podstawowy kurs pierwszej pomocy

– Dieta i suplementacja

– Sprzedaż

– Dobór ćwiczeń i intensywności treningu do określonego somatotypu

– Teoria i podstawy treningu siłowego i funkcjonalnego

 

Praktyka (60 godz)

– Prawidłowa rozgrzewka

– Jakich unikać ćwiczeń w treningu personalnym

– Układanie planów treningowych dostosowanych do potrzeb klienta

– Treningi obwodowe

– Treningi stacyjne

– Treningi siłowe

– Treningi motoryczne

– Treningi z własnym ciężarem ciała

– Treningi funkcjonalne

– Elementy fizjoterapii w treningu personalnym

– Mobility

– Stretching

TERAPIA MANUALNA

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • uczące się i niepracujące.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie obejmuje 72 godziny, w tym 16 godzin teorii i 56 godzin praktyki. Kurs prowadzony przez Patryka Wiśniewskiego.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:

 1. Wprowadzenie do terapii manualnej
 2. Miednica – anatomia
 • Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne
 • Kość krzyżowa
 • Badanie ustawienia talerzy biodrowych
 • Palpacja miednicy
 • Techniki chiropraktyczne i osteopatyczne
 1. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – anatomia
 • Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne
 • Techniki repozycyjne
 1. Odcinek piersiowy kręgosłupa – anatomia
 • Diagnostyka różnicowa ustawienia kręgów piersiowych
 • Badanie żeber
 • Techniki repozycyjne kręgów piersiowych i żeber
 1. Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia
 • Badanie palpacyjne pierwszego kręgu szyjnego
 • Badanie palpacyjne drugiego kręgu szyjnego
 • Badanie pozostałych kręgów szyjnych
 • Techniki ogólne i techniki specjalne
 1. Stawy obwodowe – kończyna górna
 • Badanie stawów barkowych , łokciowych i nadgarstka
 • Diagnostyka różnicowa
 • Techniki manualne
 1. Stawy obwodowe
 • Badanie stawu biodrowego , kolanowego i skokowego
 • Diagnostyka różnicowa
 • Techniki manualne

KURS KADROWO-PŁACOWY. Specjalista ds. kadr i płac.

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • uczące się i niepracujące.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie od podstaw: 124 godziny zajęć, program „Płatnik”.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:

A. MODUŁ KADROWY

I. Podstawowe zasady prawa pracy

II. Zatrudnienie pracowników

III. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

IV. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

V. Czas pracy

VI. System czasu pracy

VII. Szczególne uwarunkowania czasu pracy

VIII. Nieobecności w pracy

IX. Urlopy pracownicze

X. Urlopy pracownicze – odrębne przepisy

XI. Zasady zatrudniania cudzoziemców

XII. Wynagrodzenie za pracę

XIII. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy

XIV. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń

XV. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

XVI. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

XVII. Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe

XVIII. Związki zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę

XIX. Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

B. MODUŁ PŁACOWY

XX. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

XXI. Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac

XXII. Świadczenia pozapłacowe

XXIII. Podróże służbowe

XXIV. Wynagrodzenie za czas choroby – szczególny rodzaj wynagrodzenia

XXV. Program „płatnik” – obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków

XXVI. Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

Szczegółowe informacje na temat programu – www.polbi.pl

KURS KSIĘGOWOŚCI

Kurs w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • uczące się i niepracujące.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Kurs od podstaw: 120 godzin zajęć, Symfonia F-K.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:


I. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 godziny)

1. Elementy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowe

2. Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)


II. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) (56 godzin)

1. Podstawy rachunkowości

2. Sprawozdanie finansowe

3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych

4. Ewidencja środków pieniężnych

5. Ewidencja rozrachunków

6. Ewidencja aktywów trwałych jednostki

7. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń

8. Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych

9. Ewidencja kapitałów własnych jednostki

10. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie

11. Szczególne przypadki ewidencyjne

12. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

III. MODUŁ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ (32 godziny)

IV. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY (1 godzina)

Szczegółowe informacje o programie na stronie: www.polbi.pl

 

Projekt „Gotowi na zmiany”

 

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA

Aktualnie prowadzimy rekrutację na kursy zawodowe:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17

Celem projektu jest Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób /40 kobiet 30 mężczyzn/ zagrożonych
wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego, z terenu Miasta St. Warszawy.

Przewiduje się objęcie projektem 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM PROJEKTU:

Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb

Etap II – Blok aktywizacji społecznej

Etap III – Warsztaty umiejętności wychowawczych

Etap IV – Kursy zawodowe

Etap V – Staże zawodowe

Etap VI – Pośrednictwo pracy

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

Umowa do projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu:

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Al. Jerozolimskie 99 lok. 58

02-001 Warszawa

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach 9.00 -16.00

Tel: 530 917 012

E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl

Rozeznanie rynku do projektu „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17

 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej do projektu pt. „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17:

Rozeznanie rynku warsztaty

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH KLUCZEM DO RYNKU PRACY

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 360 osób (173K i 187M) z terenu woj. mazowieckiego do 08.2017. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego, pozwalających na uzyskanie kompetencji językowej na poziomie A, B lub C. Stopień kompetencji językowych jest określony na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizacja projektu wśród osób dorosłych przyczynia się do popularyzacji idei „life-long learning” (uczenia się przez całe życie), tak bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

KURS „MASAŻ W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU”- KURS MASAŻU GŁĘBOKICH TKANEK MIĘKKICH

Kurs „Masaż w służbie społeczeństwu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zastosowania masażu głębokich tkanek miękkich w terapii i profilaktyce w najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych.
Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym, posiadające doświadczenie jako masażysta lub fizjoterapeuta.
Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej.

Zapraszamy na stronę projektu http://kursmasazu.mgsd.pl/

Czas na zmiany – program aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach (I)

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz ich aktywizacja zawodowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

W celu osiągnięcia założeń projektu, zaplanowano w jego ramach:
1. Spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym
2. Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych/interpersonalnych
3. Szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kwalifikacje, zakończone egzaminem
4. Pośrednictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu odpowiednich ofert pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy 100 osób (65 kobiet, 35 mężczyzn) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w woj. śląskim, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym:
54 os. bezrobotne (33 kobiety, 21 mężczyzn – w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych: 8 kobiet, 4 mężczyzn)
46 osób biernych zawodowo (32 kobiety, 14 mężczyzn).

Zapraszamy do składania ofert:

 

KURS „ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”- SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNIK JOGI W PROFILAKTYCE ZDROWIA

Kurs „Zdrowe społeczeństwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu zastosowania technik jogi w terapii i profilaktyce najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych.
Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym.
Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej.

Ostatni dzień w którym trwa postępowanie nr ZK/1/2016/4835. Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Poniżej zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2

Zapraszamy na stronę projektu http://kursjogi.mgsd.pl/