Projekt „Zaprojektuj SIEBIE”

Logotypy UE

 

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE!”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r.

Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Partner w Projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wartość projektu: 767 123,75 zł
Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł
Wkład własny: 38 356,19 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej łącznie dla 105 osób (60K i 45M) z województwa mazowieckiego, z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.

Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością.

Planowane działania:

 1. Diagnoza
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem,
  • stworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz
  • podpisanie kontraktów określających udział w Projekcie.
 2. Blok aktywizacji zawodowej –
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe określone w trakcie diagnozy.
 3. Szkolenia kompetencji cyfrowych
  • kurs ECDL,
  • egzamin zewnętrzny z zakresu ukończonego kursu.
 4. Staże i pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe – trwające 3 miesiące,
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – jobcoacha.
  • pośrednictwo pracy: wsparcie doradcy zawodowego/jobcoacha.
 5. Grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet, które są matkami lub kobiet w ciąży –
  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, pedagoga, lekarza pediatrę oraz dietetyka,
  • indywidualne wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 6. Grupa edukacyjna dla rodziców, relacji rodzic-dziecko (dla rodzin z dziećmi w wieku 6 do 10 lat)
  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa i pedagoga,
  • indywidualne wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 7. Działania edukacyjne i poradnictwo skierowane do osób zadłużonych
  • zajęcia grupy edukacyjno – wsparciowej,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, windykatorem/komornikiem oraz edukatorem ds. wsparcia społecznego.
 8. Terapia rodzin – praca nad poprawą funkcjonowania rodziny.

 

 

Szkolenia zamknięte

Logotypy UE

Projekt „Rozwój drogą do sukcesu”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.10.2019 r.

Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c.

Partner 1 w projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wartość projektu: 767 123,75 zł
Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł
Wkład własny: 38 356,20 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością.

Planowane działania:

 1. Diagnoza – wywiad psychologiczny oraz badania testowe. Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej.
 2. Blok aktywizacji zawodowej –
  • indywidualne spotkania: wsparcie psychologa,
  • wsparcie grupowe: warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej,
  • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe określone w trakcie diagnozy.
 3. Szkolenia kompetencji cyfrowych – kurs ECDL.
 4. Staże i pośrednictwo pracy –
  • staże: trwające 3 miesiące,
  • pośrednictwo pracy: wsparcie doradcy zawodowego/jobcoacha.
 5. Grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet, które są matkami lub kobiet w ciąży –
  • spotkania z psychologiem, pedagogiem, lekarzem pediatrą, dietetykiem,
  • wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 6. Grupa edukacyjna dla rodziców, relacji rodzic-dziecko – celem zadania jest poprawa relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami lub opiekunami. Grupa dedykowana jest do rodzin z dziećmi pomiędzy 6 a 10 rokiem życia, w tym rodzin wielodzietnych, ubogich, ze środowisk patologicznych, rodziców samotnie wychowujących dzieci.
  W ramach grupy planowane są:

  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa i pedagoga,
  • wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 7. Działania edukacyjne i poradnictwo skierowane do osób zadłużonych –
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, windykatorem/komornikiem,
  • zajęcia grupy wsparciowo-edukacyjnej,
  • wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 8. Terapia rodzin – praca nad poprawą funkcjonowania rodziny. Terapia ma na celu zidentyfikowanie nieprawidłowych oddziaływań w systemie rodzinnym oraz doprowadzenie do pracy całej rodziny nad ich zmianą.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu można uzyskać u pracowników Zespołu ds. Realizacji Projektów: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. 47 (III piętro), tel. +48 22 418 02 29 lub +48 22 568 91 82, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.

Projekty EFS

Logotypy UE

 

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Program:

 • doskonalenie praktyki podstawowych asan (pozycji jogi) – prawidłowe ustawianie się w pozycjach (trzymanie płaszczyzn i osi pozycji, praca stóp, praca ud i kolan, praca kręgosłupa, klatki piersiowej, rąk i głowy), umiejętność i celowość wykorzystania sprzętu pomocniczego.
 • metodyka nauczania asan na poziomie podstawowym i nauka korygowania w pozycjach – prezentacja pozycji / prezentacja i opis słowny/ wykonanie pozycji z uczniami / korekta uczniów
 • nauka konstruowania konspektów lekcji (sesja dynamiczna, sesja łagodna, sesja regeneracyjna, sesja wzmacniająca, sesja dla kręgosłupa i inne).

CEL:

 • Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego poprowadzenia zajęć jogi na poziomie podstawowym oraz nauczenie w jaki sposób elementy jogi wdrażać jako aktywność uzupełniającą w innych formach pracy z ciałem np. w treningu sportowym, rehabilitacji itp.
 • Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym.

DLA KOGO:

 • w pierwszej kolejności dla osób będących absolwentami kursu „Zdrowe społeczeństwo”, którzy pomyślnie zdali egzamin końcowy
 • dla instruktorów sportu, studentów AWF
 • dla instruktorów fitness
 • animatorów sportu
 • nauczycieli jogi

Instruktorzy:

 • Justyna Wojciechowska
 • Mateusz Różyczki

Miejsce Kursu:

 • Joga Sztuka Życia, ul. Kordeckiego 48/2 (róg Dubieńskiej), Warszawa, Praga Południe, Grochów

KONTAKT

Zespół ds. Realizacji Projektów – tel. 530 917 012

Biuro projektu – Aleje Jerozolimskie 99 lok. 58, Warszawa

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

Umowa do projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

TRENER PERSONALNY

Logotypy UE

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie obejmuje 84 godziny, w tym 24 godzin teorii i 60 godzin praktyki. Kurs realizowany w Piasecznie w RH FITNESS Studio Treningu Personalnego.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Plan Szkolenia:

Teoria  (24 godz)

– Wprowadzenie  i omówienie kursu

– Definicja i rola trenera personalnego

– Psychologia w treningu personalnym

– Anatomia i Fizjologia

– Wywiad z klientem- ocena zdrowia

– Test sprawności fizycznej klienta

– Bezpieczeństwo klienta na treningu

– Podstawowy kurs pierwszej pomocy

– Dieta i suplementacja

– Sprzedaż

– Dobór ćwiczeń i intensywności treningu do określonego somatotypu

– Teoria i podstawy treningu siłowego i funkcjonalnego

 

Praktyka (60 godz)

– Prawidłowa rozgrzewka

– Jakich unikać ćwiczeń w treningu personalnym

– Układanie planów treningowych dostosowanych do potrzeb klienta

– Treningi obwodowe

– Treningi stacyjne

– Treningi siłowe

– Treningi motoryczne

– Treningi z własnym ciężarem ciała

– Treningi funkcjonalne

– Elementy fizjoterapii w treningu personalnym

– Mobility

– Stretching

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

Umowa do projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu:

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Al. Jerozolimskie 99 lok. 58

02-001 Warszawa

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach 9.00 -16.00

Tel: 530 917 012

E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl

Kursy dofinansowane ze środków UE

Logotypy UE

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie obejmuje 72 godziny, w tym 16 godzin teorii i 56 godzin praktyki. Kurs prowadzony przez Patryka Wiśniewskiego.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:

 1. Wprowadzenie do terapii manualnej
 2. Miednica – anatomia
 • Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne
 • Kość krzyżowa
 • Badanie ustawienia talerzy biodrowych
 • Palpacja miednicy
 • Techniki chiropraktyczne i osteopatyczne
 1. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – anatomia
 • Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne
 • Techniki repozycyjne
 1. Odcinek piersiowy kręgosłupa – anatomia
 • Diagnostyka różnicowa ustawienia kręgów piersiowych
 • Badanie żeber
 • Techniki repozycyjne kręgów piersiowych i żeber
 1. Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia
 • Badanie palpacyjne pierwszego kręgu szyjnego
 • Badanie palpacyjne drugiego kręgu szyjnego
 • Badanie pozostałych kręgów szyjnych
 • Techniki ogólne i techniki specjalne
 1. Stawy obwodowe – kończyna górna
 • Badanie stawów barkowych , łokciowych i nadgarstka
 • Diagnostyka różnicowa
 • Techniki manualne
 1. Stawy obwodowe
 • Badanie stawu biodrowego , kolanowego i skokowego
 • Diagnostyka różnicowa
 • Techniki manualne

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

Umowa do projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu:

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Al. Jerozolimskie 99 lok. 58

02-001 Warszawa

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach 9.00 -16.00

Tel: 530 917 012

E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl

KURS KADROWO-PŁACOWY. Specjalista ds. kadr i płac.

Logotypy UE

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie od podstaw: 124 godziny zajęć, program „Płatnik”.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:

A. MODUŁ KADROWY

I. Podstawowe zasady prawa pracy

II. Zatrudnienie pracowników

III. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

IV. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

V. Czas pracy

VI. System czasu pracy

VII. Szczególne uwarunkowania czasu pracy

VIII. Nieobecności w pracy

IX. Urlopy pracownicze

X. Urlopy pracownicze – odrębne przepisy

XI. Zasady zatrudniania cudzoziemców

XII. Wynagrodzenie za pracę

XIII. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy

XIV. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń

XV. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

XVI. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

XVII. Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe

XVIII. Związki zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę

XIX. Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

B. MODUŁ PŁACOWY

XX. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

XXI. Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac

XXII. Świadczenia pozapłacowe

XXIII. Podróże służbowe

XXIV. Wynagrodzenie za czas choroby – szczególny rodzaj wynagrodzenia

XXV. Program „płatnik” – obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków

XXVI. Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

Szczegółowe informacje na temat programu – www.polbi.pl

KURS KSIĘGOWOŚCI

Logotypy UE

Kurs w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo
 • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Kurs od podstaw: 120 godzin zajęć, Symfonia F-K.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:


I. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 godziny)

1. Elementy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowe

2. Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)


II. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) (56 godzin)

1. Podstawy rachunkowości

2. Sprawozdanie finansowe

3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych

4. Ewidencja środków pieniężnych

5. Ewidencja rozrachunków

6. Ewidencja aktywów trwałych jednostki

7. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń

8. Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych

9. Ewidencja kapitałów własnych jednostki

10. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie

11. Szczególne przypadki ewidencyjne

12. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

III. MODUŁ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ (32 godziny)

IV. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY (1 godzina)

Szczegółowe informacje o programie na stronie: www.polbi.pl

 

Projekt „Gotowi na zmiany”

Logotypy UE

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.

Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17

Celem projektu jest Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób /40 kobiet 30 mężczyzn/ zagrożonych
wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego, z terenu Miasta St. Warszawy.

Przewiduje się objęcie projektem 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM PROJEKTU:

Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb

Etap II – Blok aktywizacji społecznej

Etap III – Warsztaty umiejętności wychowawczych

Etap IV – Kursy zawodowe

Etap V – Staże zawodowe

Etap VI – Pośrednictwo pracy

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

Umowa do projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu:

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34

01-824 Warszawa

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach 9.00 -16.00

Tel: 530 917 012

E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl

Rozeznanie rynku do projektu „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17

 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej do projektu pt. „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17:

Rozeznanie rynku warsztaty

 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH KLUCZEM DO RYNKU PRACY

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 360 osób (173K i 187M) z terenu woj. mazowieckiego do 08.2017. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego, pozwalających na uzyskanie kompetencji językowej na poziomie A, B lub C. Stopień kompetencji językowych jest określony na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizacja projektu wśród osób dorosłych przyczynia się do popularyzacji idei „life-long learning” (uczenia się przez całe życie), tak bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.