Projekt „Gotowi na zmiany”

 

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17

Celem projektu jest Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób /40 kobiet 30 mężczyzn/ zagrożonych
wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego, z terenu Miasta St. Warszawy.

Przewiduje się objęcie projektem 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

PROGRAM PROJEKTU:

Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb

Etap II – Blok aktywizacji społecznej

Etap III – Warsztaty umiejętności wychowawczych

Etap IV – Kursy zawodowe

Etap V – Staże zawodowe

Etap VI – Pośrednictwo pracy

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne tutaj:

Regulamin Projektu

zał 1 – Kwestionariusz Ankiety rekrutacyjnej

zał 2 – Porozumienie ostateczne projektu

zał 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Zał 4 – Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Po wypełnieniu prosimy je dostarczyć pocztą lub osobiście do biura projektu:

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Al. Jerozolimskie 99 lok. 58

02-001 Warszawa

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach 9.00 -16.00

Tel: 518 260 268

E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl

Rozeznanie rynku na realizację usługi szkoleniowej do projektu nr POWR.04.02.00-00-0022/17

 

Poniżej protokół z przeprowadzonej procedury rozeznania rynku do projektu pt. „Zagraniczny staż – nowe możliwości” nr: POWR.04.02.00-00-0022/17, na realizację usługi szkoleniowej.

Protokół – Protokół z rozeznania rynku

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH KLUCZEM DO RYNKU PRACY

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 360 osób (173K i 187M) z terenu woj. mazowieckiego do 08.2017. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego, pozwalających na uzyskanie kompetencji językowej na poziomie A, B lub C. Stopień kompetencji językowych jest określony na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizacja projektu wśród osób dorosłych przyczynia się do popularyzacji idei „life-long learning” (uczenia się przez całe życie), tak bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

KURS „MASAŻ W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU”- KURS MASAŻU GŁĘBOKICH TKANEK MIĘKKICH

Kurs „Masaż w służbie społeczeństwu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zastosowania masażu głębokich tkanek miękkich w terapii i profilaktyce w najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych.
Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym, posiadające doświadczenie jako masażysta lub fizjoterapeuta.
Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej.

Zapraszamy na stronę projektu http://kursmasazu.mgsd.pl/

Czas na zmiany – program aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach (I)

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz ich aktywizacja zawodowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

W celu osiągnięcia założeń projektu, zaplanowano w jego ramach:
1. Spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym
2. Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych/interpersonalnych
3. Szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kwalifikacje, zakończone egzaminem
4. Pośrednictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu odpowiednich ofert pracy

Do udziału w projekcie zapraszamy 100 osób (65 kobiet, 35 mężczyzn) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w woj. śląskim, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym:
54 os. bezrobotne (33 kobiety, 21 mężczyzn – w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych: 8 kobiet, 4 mężczyzn)
46 osób biernych zawodowo (32 kobiety, 14 mężczyzn).

Zapraszamy do składania ofert:

 

KURS „ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”- SZKOLENIE Z ZASTOSOWANIA TECHNIK JOGI W PROFILAKTYCE ZDROWIA

Kurs „Zdrowe społeczeństwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu zastosowania technik jogi w terapii i profilaktyce najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych.
Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym.
Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej.

Ostatni dzień w którym trwa postępowanie nr ZK/1/2016/4835. Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Poniżej zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2

Zapraszamy na stronę projektu http://kursjogi.mgsd.pl/