Projekt „Zaprojektuj SIEBIE”

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE”

Logotypy UE

 

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE!”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r.

Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Partner w Projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wartość projektu: 767 123,75 zł
Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł
Wkład własny: 38 356,19 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej łącznie dla 105 osób (60K i 45M) z województwa mazowieckiego, z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.

Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością.

Planowane działania:

 1. Diagnoza
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem,
  • stworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz
  • podpisanie kontraktów określających udział w Projekcie.
 2. Blok aktywizacji zawodowej –
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe określone w trakcie diagnozy.
 3. Szkolenia kompetencji cyfrowych
  • kurs ECDL,
  • egzamin zewnętrzny z zakresu ukończonego kursu.
 4. Staże i pośrednictwo pracy
  • staże zawodowe – trwające 3 miesiące,
  • indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – jobcoacha.
  • pośrednictwo pracy: wsparcie doradcy zawodowego/jobcoacha.
 5. Grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet, które są matkami lub kobiet w ciąży –
  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, pedagoga, lekarza pediatrę oraz dietetyka,
  • indywidualne wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 6. Grupa edukacyjna dla rodziców, relacji rodzic-dziecko (dla rodzin z dziećmi w wieku 6 do 10 lat)
  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa i pedagoga,
  • indywidualne wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 7. Działania edukacyjne i poradnictwo skierowane do osób zadłużonych
  • zajęcia grupy edukacyjno – wsparciowej,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, windykatorem/komornikiem oraz edukatorem ds. wsparcia społecznego.
 8. Terapia rodzin – praca nad poprawą funkcjonowania rodziny.