Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”
Logotypy UE

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) 

Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r.

Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

Partner w Projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wartość projektu: 767 123,75 zł
Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł
Wkład własny: 38 356,19 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej łącznie dla 105 osób (60K i 45M) z województwa mazowieckiego, z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. 

Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością.

Planowane działania:

1.    Diagnoza

o    indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem,

o    stworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz 

o    podpisanie kontraktów określających udział w Projekcie.

2.    Blok aktywizacji zawodowej – 

o    warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej,

o    indywidualne wsparcie psychologiczne,

o    kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe określone w trakcie diagnozy.

3.    Szkolenia kompetencji cyfrowych

o    kurs ECDL,

o    egzamin zewnętrzny z zakresu ukończonego kursu.

4.    Staże i pośrednictwo pracy

o    staże zawodowe – trwające 3 miesiące,

o    indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – jobcoacha.

o    pośrednictwo pracy: wsparcie doradcy zawodowego/jobcoacha.