Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”
Logotypy UE

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!”

Tytuł projektu – ZAPROJEKTUJ SIEBIE 2

Lokalizacja: Warszawa

Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 czerwca 2020 roku, zakończenie 31 maja 2022 roku

Strona projektu:

ZAPROJEKTUJ SIEBIE 2 jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Cel projektu

Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób (83 kobiety, 67 mężczyzn), niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujących m.st. Warszawa.

Uczestnicy projektu

Przewiduje się objęcie projektem 150 mieszkańców Warszawy (83 kobiety, 67 mężczyzn) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Program projektu

Zadanie 1. Diagnoza uczestnika projektu – wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną objęci wsparciem w Projekcie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zakończonej opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Diagnoza prowadzona będzie przez psychologa i doradcę zawodowego.

Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 • Treningu kompetencji społecznych i interpersonalnych
 • Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/psychospołecznego
 • Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego:
 • psychoterapeuta
 • dietetyk
 • prawnik
 • specjalista ds. edukacji finansowej.

Zadanie 3. Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 • Szkoleń zawodowych (150 os.)

Zadanie 4. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zainteresowani udziałem w tej formie wsparcia będą mogli skorzystać z:

 • Indywidualnego coachingu zawodowego
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy
 • Staży zawodowych

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2 – Porozumie przystąpienia do Projektu

Zał. nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o możliwości przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 4 – Umowa

Zeskanowane Dokumenty prosimy przesłać na adres mailowy: biuroprojektu@mgsd.pl lub wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

Kontakt z biurem projektu

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

ul. Przybyszewskiego 48/54, lok. 34, 01-824 Warszawa

telefon: 530 917 012

mail: biuroprojektu@mgsd.pl