Archiwa autora: redaktor

Profesjonalna obsługa klienta Program szkolenia Profesjonalna obsługa klienta – najnowsze trendy w Customer Experience  Aktualne standardy i trendy w obsłudze klienta Wyznaczniki najwyższej jakości obsługi klienta Customer Experience – jak robić to dobrze 10 przykazań kultury obsługi klienta wg Tony’ego Hsieha Co robić, żeby klienci mieli poczucie, że rozmawiają z profesjonalistą Obsługa klienta oparta na budowaniu relacji Współczesny klient – trendy, potrzeby, zachowania Decyzja o zakupie – czym kieruje się klient Jak zbudować wiarygodność i zaufanie w relacji z klientem Indywidualne podejście na masową skalę – jak to osiągnąć  6 sposobów wzbudzania sympatii w trakcie obsługi klienta (wg. D. Carnegie) Obsługa klienta z Efektem „wow!” – skuteczne metody Obsługa klienta – strategia dopasowania do typu osobowości Szybka ocena typu osobowości klienta (wg. Carla G. Junga) Czego oczekuje od Ciebie dany typ klienta Nawiązanie nici porozumienia z każdym typem osobowości Jak zmienia się zachowanie każdego z typów pod wpływem stresu – „zły dzień” klienta Skuteczna komunikacja – jak zrozumieć klienta i zostać zrozumianym Jak przygotować…

Czytaj dalej

Excel jako narzędzie w analizie danych Efektywne korzystanie z Excela  Skróty klawiaturowe  Nazywanie komórek  Tabele Formuły i najczęściej stosowane funkcje  Funkcje logiczne  Funkcje wyszukiwania  Funkcje wspomagające podejmowanie decyzji  Funkcje matematyczne i statystyczne  Formuły i funkcje tablicowe Przygotowanie danych do analizy  Tworzenie tabel — dobre praktyki  Przeglądanie danych: autofiltry oraz filtr zaawansowany  Usuwanie duplikatów  Narzędzie Tekst jako kolumny  Funkcje tekstowe  Eliminowanie błędów w danych Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników  Sprawdzanie poprawności danych  Ochrona arkusza i blokowanie komórek  Ukrywanie formuł i zabezpieczanie arkusza  Tworzenie własnych formularzy i stosowanie formantów Tabele przestawne  Tworzenie tabeli przestawnej  Modyfikacja tabeli przestawnej  Filtrowanie i sortowanie  Fragmentatory Grupowanie danych  Analiza porównawcza z wykorzystaniem tabeli przestawnej  Pola i elementy obliczeniowe Rozszerzenie możliwości tabel przestawnych  Power Pivot  Dodawanie tabel Excela do modelu  Tworzenie sprzężeń pomiędzy tabelami  Pobieranie do modelu danych z innych źródeł Tworzenie hierarchii  Formatowanie danych  Sortowanie, filtrowanie i ukrywanie danych Analizy sytuacyjne i optymalizacja …

Czytaj dalej

Program szkolenia „Photoshop poziom podstawowy” (29 godzin) 1. Konstrukcja obrazu cyfrowego Pojęcie grafiki bitmapowej, wektorowej, 3D Rozdzielczość Histogramy Wielkość pliku – wielkość obrazu Skanowanie i drukowanie zdjęć 2. Obsługa programu Konfiguracja programu Palety narzędziowe Warstwy – rodzaje, tryby przenikania, efekty, style i inne ustawienia oraz działania na warstwach Kanały – przestrzenie kolorów, wykorzystanie kanału alpha Ścieżki Akcje i automatyzacja zadań 3. Fotomontaż Narzędzia selekcji Szybka maska – Wtopienia Narzędzia szparowania – ścieżki Narzędzia przyciemniania i rozjaśniania Narzędzia rozmycia Transformacje 4. Retusz – korekta barwna Korekta formalna – Korekta tonalna Narzędzia korekty barwnej Poziomy i krzywe Klonowanie, łatka, pędzel historii Filtry Retusz starego zdjęcia 5. Zapisywanie pracy Kompresja – optymalizacja grafiki Formaty zapisu plików graficznych Przygotowanie internetowej galerii zdjęć Prosta animacja poklatkowa Czas trwania Kurs obejmuje 29 godzin lekcyjnych. Program szkolenia „Photoshop poziom zaawansowany” (29 godz.) Program szkolenia kursu Photoshop poziom podstawowy 1. Powtórzenie podstawowych funkcji programu Adobe Photoshop. wprowadzenie w platformę…

Czytaj dalej

Projekt „Zaprojektuj SIEBIE 2!” Tytuł projektu – ZAPROJEKTUJ SIEBIE 2 Lokalizacja: Warszawa Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Okres realizacji: Rozpoczęcie 1 czerwca 2020 roku, zakończenie 31 maja 2022 roku Strona projektu: ZAPROJEKTUJ SIEBIE 2 jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem i dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Cel projektu Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób (83 kobiety, 67 mężczyzn), niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujących m.st. Warszawa. Uczestnicy projektu Przewiduje się objęcie projektem 150 mieszkańców Warszawy (83 kobiety, 67 mężczyzn) będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Program projektu Zadanie 1. Diagnoza uczestnika projektu – wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zostaną objęci wsparciem w Projekcie na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb zakończonej opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Diagnoza prowadzona będzie przez psychologa i doradcę zawodowego. Zadanie 2. Aktywna integracja o charakterze społecznym – Uczestnicy/Uczestniczki Projektu…

Czytaj dalej

Moduł 1: Moduł I – Ćwiczenie – Assessment center Moduł I – Ćwiczenie – Budowanie wieży Moduł I – Ćwiczenie – Etykietki Moduł I – Ćwiczenie – Wyjazd adaptacyjny.docx Moduł I – Kompendium opiekuna stażu Moduł I – Materiały dla uczestników Moduł I – Prezentacja Moduł I – Studium przypadku – Karta pracy 1.1. Moduł I – Studium przypadku – Karta pracy 1.2. Moduł I – Studium przypadku – Karta pracy 1.3. Moduł I – Test – Moja rola w zespole Moduł 2: Moduł II – Ćwiczenie – Praktyki studenckie Moduł II – Ćwiczenie – Profil kompetencyjny Moduł II – Ćwiczenie – Program absolwencki Moduł II – Ćwiczenie – Quiz Kompetencje Moduł II – Kompendium opiekuna stażu Moduł II – Materiały dla uczestników Moduł II – Prezentacja Moduł II – Studium przypadku – Karta pracy 2.1. Moduł II – Studium przypadku – Karta pracy 2.2. Moduł II – Studium przypadku…

Czytaj dalej

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r.Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17 Zapraszamy na warsztaty z umiejętności wychowawczych Tematy podejmowane w trakcie warsztatów: – ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci, – nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich, – zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród, – zapoznanie rodziców z potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych sytuacjach, – jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia z dziećmi. Efekty warsztatów to: – większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, – poprawa funkcjonowania rodzin pod względem dobrego pełnienia ról rodzicielskich, – danie rodzicom umiejętności w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji, – zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.…

Czytaj dalej

  Projekt „Zaprojektuj SIEBIE!” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r. Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Partner w Projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wartość projektu: 767 123,75 zł Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł Wkład własny: 38 356,19 zł Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej łącznie dla 105 osób (60K i 45M) z województwa mazowieckiego, z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością. Planowane działania: Diagnoza indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz z psychologiem, stworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz podpisanie kontraktów określających udział w Projekcie. Blok aktywizacji zawodowej – warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej, indywidualne wsparcie psychologiczne, kursy i szkolenia…

Czytaj dalej

Projekt „Rozwój drogą do sukcesu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.10.2019 r. Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c. Partner 1 w projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wartość projektu: 767 123,75 zł Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł Wkład własny: 38 356,20 zł Cel główny projektu: Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym. Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością. Planowane działania: Diagnoza – wywiad psychologiczny oraz badania testowe. Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej. Blok aktywizacji zawodowej – indywidualne spotkania: wsparcie psychologa,…

Czytaj dalej

  KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Program: doskonalenie praktyki podstawowych asan (pozycji jogi) – prawidłowe ustawianie się w pozycjach (trzymanie płaszczyzn i osi pozycji, praca stóp, praca ud i kolan, praca kręgosłupa, klatki piersiowej, rąk i głowy), umiejętność i celowość wykorzystania sprzętu pomocniczego. metodyka nauczania asan na poziomie podstawowym i nauka korygowania w pozycjach – prezentacja pozycji / prezentacja i opis słowny/ wykonanie pozycji z uczniami / korekta uczniów nauka konstruowania konspektów lekcji (sesja dynamiczna, sesja łagodna, sesja regeneracyjna, sesja wzmacniająca, sesja dla kręgosłupa i inne). CEL: Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego poprowadzenia zajęć jogi na poziomie podstawowym oraz nauczenie w jaki sposób elementy jogi wdrażać jako aktywność uzupełniającą w innych formach pracy z ciałem np. w treningu sportowym, rehabilitacji itp. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym. DLA KOGO: w pierwszej kolejności dla osób będących absolwentami kursu…

Czytaj dalej

10/20