Archiwa kategorii: Bez kategorii

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Szkolenie obejmuje 84 godziny, w tym 24 godzin teorii i 60 godzin praktyki. Kurs realizowany w Piasecznie w RH FITNESS Studio Treningu Personalnego. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Plan Szkolenia: Teoria  (24 godz) – Wprowadzenie  i omówienie kursu – Definicja i rola trenera personalnego – Psychologia w treningu personalnym – Anatomia i Fizjologia – Wywiad z klientem- ocena zdrowia – Test sprawności fizycznej klienta – Bezpieczeństwo klienta na treningu – Podstawowy kurs pierwszej pomocy – Dieta i suplementacja – Sprzedaż – Dobór ćwiczeń i intensywności treningu do określonego somatotypu – Teoria i podstawy treningu siłowego i funkcjonalnego   Praktyka (60 godz) – Prawidłowa rozgrzewka – Jakich unikać ćwiczeń w treningu personalnym – Układanie planów treningowych dostosowanych do…

Czytaj dalej

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Szkolenie obejmuje 72 godziny, w tym 16 godzin teorii i 56 godzin praktyki. Kurs prowadzony przez Patryka Wiśniewskiego. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Program: Wprowadzenie do terapii manualnej Miednica – anatomia Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne Kość krzyżowa Badanie ustawienia talerzy biodrowych Palpacja miednicy Techniki chiropraktyczne i osteopatyczne Odcinek lędźwiowy kręgosłupa – anatomia Diagnostyka różnicowa – testy kliniczne Techniki repozycyjne Odcinek piersiowy kręgosłupa – anatomia Diagnostyka różnicowa ustawienia kręgów piersiowych Badanie żeber Techniki repozycyjne kręgów piersiowych i żeber Odcinek szyjny kręgosłupa – anatomia Badanie palpacyjne pierwszego kręgu szyjnego Badanie palpacyjne drugiego kręgu szyjnego Badanie pozostałych kręgów szyjnych Techniki ogólne i techniki specjalne Stawy obwodowe – kończyna górna Badanie stawów barkowych , łokciowych i nadgarstka Diagnostyka różnicowa Techniki…

Czytaj dalej

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo, niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Szkolenie od podstaw: 124 godziny zajęć, program „Płatnik”. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Program: A. MODUŁ KADROWY I. Podstawowe zasady prawa pracy II. Zatrudnienie pracowników III. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy IV. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika V. Czas pracy VI. System czasu pracy VII. Szczególne uwarunkowania czasu pracy VIII. Nieobecności w pracy IX. Urlopy pracownicze X. Urlopy pracownicze – odrębne przepisy XI. Zasady zatrudniania cudzoziemców XII. Wynagrodzenie za pracę XIII. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy XIV. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń XV. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze XVI. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa XVII. Rozwiązywanie umów o…

Czytaj dalej

Kurs w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Do projektu zapraszamy osoby: bezrobotne, bierne zawodowo niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych. Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy Kurs od podstaw: 120 godzin zajęć, Symfonia F-K. Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu. Program: I. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 godziny) 1. Elementy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowe 2. Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) II. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) (56 godzin) 1. Podstawy rachunkowości 2. Sprawozdanie finansowe 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych 4. Ewidencja środków pieniężnych 5. Ewidencja rozrachunków 6. Ewidencja aktywów trwałych jednostki 7. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń 8. Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych 9. Ewidencja kapitałów własnych jednostki 10. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie 11. Szczególne przypadki ewidencyjne 12. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa…

Czytaj dalej

GOTOWI NA ZMIANY – REKRUTACJA TRWA Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.12.2019 r. Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski nr projektu RPMA.09.01.00-14-9650/17 Celem projektu jest Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 70 osób /40 kobiet 30 mężczyzn/ zagrożonych wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego, z terenu Miasta St. Warszawy. Przewiduje się objęcie projektem 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. wywodzących się z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. PROGRAM PROJEKTU: Etap I –  Rekrutacja i Diagnoza potrzeb Etap II – Blok aktywizacji społecznej Etap III – Warsztaty umiejętności wychowawczych Etap IV – Kursy zawodowe Etap V – Staże zawodowe Etap VI – Pośrednictwo pracy Dokumenty rekrutacyjne…

Czytaj dalej

  W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na realizację warsztatów umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej do projektu pt. „Rozwój drogą do sukcesu” nr RPMA.09.01.00-14-7959/17: Rozeznanie rynku warsztaty  

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i kompetencji językowych z zakresu znajomości języka angielskiego 360 osób (173K i 187M) z terenu woj. mazowieckiego do 08.2017. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego, pozwalających na uzyskanie kompetencji językowej na poziomie A, B lub C. Stopień kompetencji językowych jest określony na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Realizacja projektu wśród osób dorosłych przyczynia się do popularyzacji idei „life-long learning” (uczenia się przez całe życie), tak bardzo rozpowszechnionej w krajach Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Kurs „Masaż w służbie społeczeństwu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zastosowania masażu głębokich tkanek miękkich w terapii i profilaktyce w najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych. Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym, posiadające doświadczenie jako masażysta lub fizjoterapeuta. Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej. Zapraszamy na stronę projektu http://kursmasazu.mgsd.pl/

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia i zwiększenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu oraz ich aktywizacja zawodowa do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie. W celu osiągnięcia założeń projektu, zaplanowano w jego ramach: 1. Spotkania Uczestników Projektu z doradcą zawodowym 2. Szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych/interpersonalnych 3. Szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kwalifikacje, zakończone egzaminem 4. Pośrednictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu odpowiednich ofert pracy Do udziału w projekcie zapraszamy 100 osób (65 kobiet, 35 mężczyzn) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących w woj. śląskim, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym: 54 os. bezrobotne (33 kobiety, 21 mężczyzn – w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych: 8 kobiet, 4 mężczyzn) 46 osób biernych zawodowo (32 kobiety, 14 mężczyzn). Zapraszamy do składania ofert:  

Kurs „Zdrowe społeczeństwo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest w 100% bezpłatny dla uczestników. Obejmuje szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu zastosowania technik jogi w terapii i profilaktyce najczęściej spotykanych obecnie schorzeń cywilizacyjnych. Szkolenia skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów rekreacji ruchowej, pielęgniarek, położnych, dul, psychoterapeutów, osób zajmujących się promocją zdrowia, pracowników szpitali, przychodni, domów opieki, sanatoriów i innych miejsc zajmujących się opieką medyczną, profilaktyką i promocją zdrowia – obejmie osoby pracujące lub chcące podjąć zatrudnienie w sektorze medycznym. Do projektu przyjmujemy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie lub deklaracja zatrudnienia w branży medycznej. Ostatni dzień w którym trwa postępowanie nr ZK/1/2016/4835. Zapraszamy do składania oferty na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Poniżej zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2 Zapraszamy na stronę projektu http://kursjogi.mgsd.pl/

20/20