Doradztwo

Naszym Klientom oferujemy również usługi doradcze. Dążymy do tego, aby w projek­tach naszych Klien­tów prawidłowo zostały zrealizowane wszyst­kie zakładane wcześniej wskaź­niki i rezul­taty.

Naszą zasadą jest oryginal­ność — projekty powinny być oryginalne i kon­kuren­cyjne w stosunku do pomysłów innych projektodawców. Często naj­prost­sze działania w per­spektywie przynoszą zaskakujące efekty. Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają czas i pieniądze, zaś spo­rządzone wspól­nie dokumenty, osiągają więk­szą skuteczność.

Proponujemy pomoc w obszarze pozyskania dofinansowania z UE dla:

  • Projektów Miękkich (szkoleniowych, doradczych, badawczych)
  • Projektów Inwestycyjnych