Kurs analiza danych

Kurs analiza danych

Excel jako narzędzie w analizie danych

 1. Efektywne korzystanie z Excela 
 2. Skróty klawiaturowe 
 3. Nazywanie komórek 
 4. Tabele
 5. Formuły i najczęściej stosowane funkcje 
 6. Funkcje logiczne 
 7. Funkcje wyszukiwania 
 8. Funkcje wspomagające podejmowanie decyzji 
 9. Funkcje matematyczne i statystyczne 
 10. Formuły i funkcje tablicowe
 11. Przygotowanie danych do analizy 
 12. Tworzenie tabel — dobre praktyki 
 13. Przeglądanie danych: autofiltry oraz filtr zaawansowany 
 14. Usuwanie duplikatów 
 15. Narzędzie Tekst jako kolumny 
 16. Funkcje tekstowe 
 17. Eliminowanie błędów w danych
 18. Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników 
 19. Sprawdzanie poprawności danych 
 20. Ochrona arkusza i blokowanie komórek 
 21. Ukrywanie formuł i zabezpieczanie arkusza 
 22. Tworzenie własnych formularzy i stosowanie formantów
 23. Tabele przestawne 
 24. Tworzenie tabeli przestawnej 
 25. Modyfikacja tabeli przestawnej 
 26. Filtrowanie i sortowanie 
 27. Fragmentatory
 28. Grupowanie danych 
 29. Analiza porównawcza z wykorzystaniem tabeli przestawnej 
 30. Pola i elementy obliczeniowe
 31. Rozszerzenie możliwości tabel przestawnych 
 32. Power Pivot 
 33. Dodawanie tabel Excela do modelu 
 34. Tworzenie sprzężeń pomiędzy tabelami 
 35. Pobieranie do modelu danych z innych źródeł
 36. Tworzenie hierarchii 
 37. Formatowanie danych 
 38. Sortowanie, filtrowanie i ukrywanie danych
 39. Analizy sytuacyjne i optymalizacja 
 40. Analizy scenariuszy 
 41. Menedżer scenariuszy 
 42. Szukaj wyniku 
 43. Solver
 44. Korzystanie z danych zewnętrznych 
 45. Import danych z zewnętrznych baz danych (MS Access, SQL Server), 
 46. Import danych z plików tekstowych 
 47. Import danych ze stron internetowych 
 48. Eksport danych
 49. Pobieranie i przekształcanie danych z użyciem Power Query 
 50. Importowanie danych (m.in. z Internetu i baz danych) 
 51. Przygotowanie danych do analizy 
 52. Wprowadzenie do formuł języka M 
 53. Przekształcanie raportów do formy umożliwiającej dalszą analizę
 54. Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego 
 55. Wykorzystanie wbudowanych szablonów 
 56. Tworzenie reguł opartych na formułach 
 57. Obrazowanie udziałów, rozbieżności i stanów wyjątkowych

Wizualizacja danych

 1. Wizualizacja danych za pomocą wykresów
 2. Rodzaje wykresów i ich zastosowania 
 3. Style wykresów – gotowe i własne 
 4. Wykresy niestandardowe 
 5. Wykresy oparte o pogrupowane dane 
 6. Wykresy częstości 
 7. Wykresy czasowe 
 8. Wykresy przestawne
 9. Interaktywna analiza scenariuszy – kokpit menedżerski 
 10. Sterowanie parametrami raportów za pomocą formantów 
 11. Wykresy z możliwością wyboru wyświetlanych serii 
 12. Sprzęganie tabel i wykresów przestawnych za pomocą fragmentatorów

Metody statystyczne

 1. Analysis Toolpak – uruchamianie i używanie
 2. Wstęp do metodologii statystycznej 
 3. Podstawowe pojęcia: populacja, próba, zmienne losowe, hipoteza, istotność statystyczna 
 4. Dobór próby – zasady zbierania danych
 5. Statystyka opisowa 
 6. Podstawowe funkcje i statystyki opisowe: średnia, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza 
 7. Częstość, częstość względna i skumulowana, kwantyle 
 8. Histogramy i szeregi rozdzielcze 
 9. Analiza trendów przy pomocy wykresów
 10. Statystyka matematyczna
 11. Podstawowe pojęcia: prawdopodobieństwo, rozkład, najczęściej używane rozkłady (normalny, wykładniczy, t-Studenta, chi kwadrat) 
 12. Generowanie liczb losowych o różnych rozkładach 
 13. Najważniejsze testy statystyczne w zastosowaniach: test t-Studenta, test z, test F, test chi kwadrat, analiza wariancji 
 14. Wyszukiwanie potencjalnych zależności pomiędzy danymi: kowariancja i korelacja – obliczanie i interpretacja
 15. Badanie trendów i przewidywanie: analiza regresji. 
 16. Analiza przebiegu danych i prognozowanie – średnia ruchoma, wygładzanie szeregów czasowych, wygładzanie wykładnicze
 17. Co dalej? 
 18. Prezentacja metod eksploracji danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego

MS Access

 1. Wprowadzenie do programu Microsoft Access 2016 
 2. Zastosowanie i możliwości programu 
 3. Budowa baz danych Accessa: formularze, tabele, kwerendy, raporty 
 4. Podstawy korzystania z gotowych baz danych stworzonych w Accessie 
 5. Import/eksport danych pomiędzy Excelem a Accessem 
 6. Kiedy używać Accessa, a kiedy Excela?
 7. Podstawy projektowania baz danych
 8. Tworzenie tabel 
 9. Typy danych 
 10. Relacje pomiędzy tabelami, klucze obce i klucze główne 
 11. Wartości domyślne
 12. Kwerendy 
 13. Kreator kwerend 
 14. Widok projektowania kwerendy
 15. Formularze 
 16. Kreator formularzy 
 17. Widok projektowania formularza
 18. Raporty 
 19. Kreator raportów 
 20. Widok projektowania raportu
 21. Drukowanie danych i raportów

Czas trwania

Kurs obejmuje 80 godzin lekcyjnych.