KURS KADROWO-PŁACOWY. Specjalista ds. kadr i płac.

KURS KADROWO-PŁACOWY. Specjalista ds. kadr i płac.

Logotypy UE

KURS W 100% DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Do projektu zapraszamy osoby:

  • bezrobotne,
  • bierne zawodowo,
  • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Szkolenie od podstaw: 124 godziny zajęć, program „Płatnik”.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:

A. MODUŁ KADROWY

I. Podstawowe zasady prawa pracy

II. Zatrudnienie pracowników

III. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

IV. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

V. Czas pracy

VI. System czasu pracy

VII. Szczególne uwarunkowania czasu pracy

VIII. Nieobecności w pracy

IX. Urlopy pracownicze

X. Urlopy pracownicze – odrębne przepisy

XI. Zasady zatrudniania cudzoziemców

XII. Wynagrodzenie za pracę

XIII. Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy

XIV. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń

XV. Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

XVI. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

XVII. Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe

XVIII. Związki zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę

XIX. Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

B. MODUŁ PŁACOWY

XX. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

XXI. Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac

XXII. Świadczenia pozapłacowe

XXIII. Podróże służbowe

XXIV. Wynagrodzenie za czas choroby – szczególny rodzaj wynagrodzenia

XXV. Program „płatnik” – obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków

XXVI. Warsztaty płacowe – czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

Szczegółowe informacje na temat programu – www.polbi.pl