KURS KSIĘGOWOŚCI

KURS KSIĘGOWOŚCI

Logotypy UE

Kurs w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Do projektu zapraszamy osoby:

  • bezrobotne,
  • bierne zawodowo
  • niepracujących uczniów i studentów studiów niestacjonarnych.

Do projektu kwalifikują się wyłącznie osoby mieszkające na terenie Warszawy

Kurs od podstaw: 120 godzin zajęć, Symfonia F-K.

Certyfikat zawodowy (egzamin), zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:


I. MODUŁ PRAWA PODATKOWEGO (32 godziny)

1. Elementy ordynacji podatkowej i ustawy karno-skarbowe

2. Podatek od towarów i usług w świetle prawa podatkowego

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)


II. MODUŁ RACHUNKOWOŚCI (KSIĘGOWY) (56 godzin)

1. Podstawy rachunkowości

2. Sprawozdanie finansowe

3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych

4. Ewidencja środków pieniężnych

5. Ewidencja rozrachunków

6. Ewidencja aktywów trwałych jednostki

7. Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń

8. Elementy rozliczania i ewidencji podróży służbowych

9. Ewidencja kapitałów własnych jednostki

10. Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie

11. Szczególne przypadki ewidencyjne

12. Sporządzanie sprawozdania finansowego i wycena bilansowa

III. MODUŁ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ (32 godziny)

IV. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY (1 godzina)

Szczegółowe informacje o programie na stronie: www.polbi.pl