Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

Logotypy UE

Projekt „Rozwój drogą do sukcesu”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś Priorytetowa: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemuPlanowany okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.10.2019 r.

Lider projektu: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c.

Partner 1 w projekcie: Miasto Stołeczne Warszawa / Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wartość projektu: 767 123,75 zł
Dofinansowanie UE: 613 699,00 zł
Wkład własny: 38 356,20 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa mazowieckiego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany, poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zawodowym.

Grupa docelowa: 105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością.

Planowane działania:

 1. Diagnoza – wywiad psychologiczny oraz badania testowe. Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej.
 2. Blok aktywizacji zawodowej –
  • indywidualne spotkania: wsparcie psychologa,
  • wsparcie grupowe: warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami aktywizacji zawodowej,
  • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe określone w trakcie diagnozy.
 3. Szkolenia kompetencji cyfrowych – kurs ECDL.
 4. Staże i pośrednictwo pracy –
  • staże: trwające 3 miesiące,
  • pośrednictwo pracy: wsparcie doradcy zawodowego/jobcoacha.
 5. Grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet, które są matkami lub kobiet w ciąży –
  • spotkania z psychologiem, pedagogiem, lekarzem pediatrą, dietetykiem,
  • wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 6. Grupa edukacyjna dla rodziców, relacji rodzic-dziecko – celem zadania jest poprawa relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami lub opiekunami. Grupa dedykowana jest do rodzin z dziećmi pomiędzy 6 a 10 rokiem życia, w tym rodzin wielodzietnych, ubogich, ze środowisk patologicznych, rodziców samotnie wychowujących dzieci.
  W ramach grupy planowane są:

  • zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa i pedagoga,
  • wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 7. Działania edukacyjne i poradnictwo skierowane do osób zadłużonych –
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, windykatorem/komornikiem,
  • zajęcia grupy wsparciowo-edukacyjnej,
  • wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego.
 8. Terapia rodzin – praca nad poprawą funkcjonowania rodziny. Terapia ma na celu zidentyfikowanie nieprawidłowych oddziaływań w systemie rodzinnym oraz doprowadzenie do pracy całej rodziny nad ich zmianą.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu można uzyskać u pracowników Zespołu ds. Realizacji Projektów: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, pok. 47 (III piętro), tel. +48 22 418 02 29 lub +48 22 568 91 82, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.