Sytuacje kryzysowe i konfliktowe – geneza i rozwiązania

Sytuacje kryzysowe i konfliktowe – geneza i rozwiązania

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza wraz z Partnerem greckim GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES realizuje w ramach projektu standardowego „Czas na pracę! 2” projekt grantowy pt. „Sytuacje kryzysowe i konfliktowe – geneza i rozwiązania”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu grantowego będzie wypracowanie nowego modelu interaktywnych warsztatów z zakresu rozwiazywania sytuacji kryzysowych oraz konfliktowych z wykorzystaniem elementów metody porozumiewania bez przemocy oraz metody Kolba. Projekt realizowanych w ramach wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w procesie ich reintegracji społecznej i zawodowej.
 
Szczegółowe cele projektu:
1. Opracowanie instrukcji przygotowania oraz realizacji warsztatów z zakresu radzenia sobie z konfliktami oraz sytuacjami kryzysowymi napotykanymi w ramach procesu reintegracji społecznej i zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem potrzeb tej grupy docelowej.
2. Stworzenie 5 scenariuszy warsztatów z zakresu rozwiazywania konfliktów oraz przezwyciężania sytuacji kryzysowych w środowisku domowym oraz w miejscu pracy.
3. Wdrożenie opracowanego modelu warsztatów do praktyki Beneficjenta, oraz podmiotów współpracujących.
4. Podniesienie kompetencji kadry merytorycznej Beneficjenta oraz 12 uczestników projektu standardowego
 
W ramach projektu grantowego wsparciem zostaną objęci:
a. Uczestnicy projektu – zgodnie z wnioskiem standardowym to osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym – zgodnie z definicją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014- 2020), w tym osoby: z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby znajdujące się
w III profilu oddalenia od rynku pracy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
b. Kadra merytoryczna w tym 4 pracowników beneficjenta. Osoby te wezmą udział w wizycie studyjnej u partnera ponadnarodowego oraz wezmą udział w wypracowywaniu i wdrożeniu modelu u Beneficjenta oraz jego partnerów krajowych.
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 99 094 zł